SURAT PERNYATAAN MENGHILANGKAN BUKU


SURAT PERNYATAAN MENGHILANGKAN BUKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap                     : ………………………………………………………
NIA                              : ………………………………………………………   
Alamat                           : ………………………………………………………
Tahun                            : ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa telah menghilangkan buku milik
Perpustakaan Anugrah Dwimulyo anda dengan keterangan sebagai barikut :

Judul Buku                       : ………………………………………………………
No Inventaris                    : ………………………………………………………
Tanggal Menghilangkan            : ………………………………………………………

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hariternyata pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan aturan yang berlaku.


                                  
                                                                             Dwimulyo, ............
                                                        Yang membuat pernyataan,


                                  
                                                                               ......................

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.